Ruošiame įmonių perregistravimo dokumentus

Įmonių perregistravimas

Įmonės perregistravimas būtinas šiais atvejais:

  1. Keičiant įmonės buveinės adresą
  2. Keičiant įmonės pavadinimą
  3. Didinant arba mažinant įmonės įstatinį kapitalą
  4. Keičiant įmonės valdymo struktūrą
  5. Kad įmonės įstatai atitiktų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus

UAB perregistravimas vykdomas pateikus šiuos dokumentus:

1. Jeigu keičiamas buveinės adresas reikalinga:
1.1. Įmonės vadovo sprendimas sušaukti neeilinį akcininkų susirinkimą;
1.2. Akcininkų sprendimas arba vienintelio akcininko sprendimas;
1.3. Patalpų savininko sutikimas;
1.3.1. Jeigu patalpų savininkas fizinis asmuo reikalinga: Pažymėjimo, APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JĮ ĮREGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE, kopija. Patalpų savininko ir jo sutuoktinio vardai, pavardės jų gyvenamosios vietos adresai, asmens kodai. (Reikia pateikti notarui tvirtinant sutikimą įregistruoti šiuo adresu įmonę);
1.3.2. Jeigu patalpų savininkas juridinis asmuo reikalinga: Pažymėjimo, APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JĮ ĮREGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE, kopija. Notarui pateikiamas juridinio asmens vadovo pasirašytas ir antspaudu patvirtintas sutikimas;
1.4. Įmonės senos redakcijos įstatai;
1.5. Įmonės vadovo visi rekvizitai;
1.6. Įmonės visi rekvizitai;
1.7. Pildomos reikalingos JAR formos;
1.8. Dokumentų tvirtinimas pas notarą;
1.9. Registravimas Juridinių asmenų registre;

2. Keičiant įmonės pavadinimą reikalinga:
2.1. Akcininkų sprendimas arba vienintelio akcininko sprendimas;
2.2. Juridinių asmenų registro pažyma apie laikiną pavadinimo įtraukimą;
2.3. Įmonės senos redakcijos įstatai;
2.4. Įmonės registravimo pažymėjimas arba elektroninis sertifikuotas registro išrašas (ESI);
2.5. Visi įmonės vadovo rekvizitai;
2.6. Visi įmonės rekvizitai;
2.7. Pildomos reikalingos JAR formos;
2.8. Dokumentų tvirtinimas pas notarą;
2.9. Registravimas Juridinių asmenų registre;
2.10. Atspausdinus elektroninį sertifikuotą registro išrašą (ESI), jeigu numatyta įstatuose, pagaminamas antspaudas;
2.11. Surašomas antspaudo sunaikinimo aktas ir sunaikinamas senas antspaudas;

3. Didinant arba mažinant įmonės įstatinį kapitalą reikalinga:
3.1. Akcininkų sprendimas arba vienintelio akcininko sprendimas;
3.2. Akcijų pasirašymo sutartys (didinant įstatinį kapitalą);
3.3. Pažyma apie kapitalo suformavimą (didinant įstatinį kapitalą);
3.4. Įmonės senos redakcijos įstatai;
3.5. Įmonės vadovo visi rekvizitai;
3.6. Įmonės visi rekvizitai;
3.7. Skelbimas spaudoje (mažinant įstatinį kapitalą);
3.8. Pildomos reikalingos JAR formos;
3.9. Dokumentų tvirtinimas pas notarą;
3.10. Registravimas Juridinių asmenų registre.

4. Keičiant įmonės valdymo struktūrą reikalinga:
4.1. Akcininkų sprendimas arba vienintelio akcininko sprendimas;
4.2. Įmonės senos redakcijos įstatai;
4.3. Įmonės vadovo ir naujos struktūros asmenų visi rekvizitai;
4.4. Įmonės visi rekvizitai;
4.5. Pildomos reikalingos JAR formos;
4.6. Dokumentų tvirtinimas pas notarą;
4.7. Registravimas Juridinių asmenų registre.

5. Kad įmonės įstatai atitiktų akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus reikalinga:
5.1. Akcininkų sprendimas arba vienintelio akcininko sprendimas;
5.2. Įmonės senos redakcijos įstatai
5.3. Įmonės registravimo pažymėjimas arba elektroninis sertifikuotas registro išrašas (ESI)
5.4. Įmonės vadovo visi rekvizitai;
5.5. Įmonės visi rekvizitai;
5.6. Pildomos reikalingos JAR formos;
5.7. Dokumentų tvirtinimas pas notarą;
5.8. Registravimas Juridinių asmenų registre.

1. Individualiai įmonei pertvarkyti į UAB reikalingi dokumentai:
1.1. Individualios įmonės savininko pasas ir gyvenamosios vietos deklaracija;
1.2. Individualios įmonės nuostatai (jeigu jų neturi, tai rejestro duomenys);
1.3. Individualios įmonės registracijos pažymėjimas arba elektroninis sertifikuotas registro išrašas (ESI);

2. Pradedamas individualios įmonės pertvarkymas į UAB
2.1. Pildoma JAR-5 forma UAB pavadinimui, (jeigu įmonė pavadinimo neturėjo arba nori jį pakeisti);
2.2. Sprendimas pertvarkyti individualią įmonę;
2.3. Skelbimas spaudoje.

Sprendimo pertvarkyti individualią įmonę priėmimą patvirtinantis dokumentas, turi būti pateiktas juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie individualios įmonės pertvarkymą dieną.

2.3. Pildoma JAR-1 forma;
2.4. Pildoma JAR-TST1 forma;
2.5. Savininko sprendimas pertvarkyti individualią įmonę į UAB;
2.6. Visi aukščiau išvardinti dokumentai teikiami Juridinių asmenų registrui;
2.7. Gaunamas pertvarkomos įmonės statusas.

3. Ruošiami dokumentai
3.1. Pertvarkomos įmonės įstatai;
3.2. Banko pažyma apie įmonės sąskaitoje esančius pinigus (turi būti ne mažiau – 2500 €);
3.3. Pildomos formos: JAR-1; JAR-AF; JAR-T; JAR-VO-V;
3.4. Kiti dokumentai;
3.5. Paruošti dokumentai teikiami tvirtinti notarui;
3.6. Notaro patvirtinti dokumentai teikiami Juridinių asmenų registrui;
3.7. Įregistruojamas individualios įmonės perregistravimas į UAB;
3.8. Gavus prieigos raktą, atspausdinamas elektroninis sertifikuotas registro išrašas (ESI) ir pagaminamas antspaudas.

Už pilną įmonės steigimo dokumentų paruošimą, dokumentų derinimą, dėl atvykimo pas notarą, kaina sutartinė.

Įmonių pertvarkymo ir įmonių steigimo klausimais konsultuojame nemokamai.

  • +370 687 75615
  • +370 37 33 32 20
  • admin@reditusamnis.lt